آخرین خبرها
خانه / اسناد وقوانين (برگه 5)

اسناد وقوانين

لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  لایحهبودجهسال ۱۳۹۳ کلکشور   بودجه ۷۸۳ هزار و ۲۳۹ میلیاردتومانی مادهواحده– بودجهسال ۱۳۹۳ کلکشورازحیثمنابعبالغبرهفتمیلیونوهشتصدوسیودوهزاروسیصدونودوهشتمیلیاردوپانصدوبیستودومیلیون( ۷,۸۳۲,۳۹۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ) ریالوازحیثمصارفبالغبرهفتمیلیونوهشتصدوسیودوهزاروسیصدونودوهشتمیلیاردوپانصدوبیستودو میلیون( ۷,۸۳۲,۳۹۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ) ریالبهشرحزیراست: الف– منابعبودجهعمومیدولتازلحاظدرآمدهاوواگذاریداراییهایسرمایهایومالیومصارفبودجهعمومیدولتازحیثهزینههاوتملکداراییهایسرمایهای ومالیبالغبردومیلیونویکصدوهشتادوهفتهزارونهصدونودوهشتمیلیاردوپانصدوهشتادودومیلیون( ۲,۱۸۷,۹۹۸,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ) ریالشامل: -۱ منابععمومیبالغبریکمیلیونونهصدوچهلونههزارونهصدوهشتادوهشتمیلیاردوچهارصدونودوسهمیلیون( ۱,۹۴۹,۹۸۸,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال. -۲ درآمدهایاختصاصیوزارتخانههاومؤسساتدولتیبالغبردویستوسیوهشتهزارودهمیلیاردوهشتادونهمیلیون( ۲۳۸,۰۱۰,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال. ب– بودجهشرکتهایدولتی،بانکهاومؤسساتانتفاعیوابستهبهدولتازلحاظدرآمدهاوسایرمنابعتأمیناعتباربالغبرپنجمیلیونوهشتصدوهفتادوهشتهزارو ششصدوهفتادوچهارمیلیاردوپنجاهوششمیلیون( ۵,۸۷۸,۶۷۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ) ریالوازحیثهزینههاوسایرپرداختهابالغبرپنجمیلیونوهشتصدوهفتادو هشتهزاروششصدوهفتادوچهارمیلیاردوپنجاهوششمیلیون( ۵,۸۷۸,۶۷۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال.   برای دریافت هر یک از بخش های لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ... ادامه مطلب »

قانون تجارت (متن کامل)

قانون تجارت باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است : ۱ – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. ۲ – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی ... ادامه مطلب »

بخشنامه بودجه۹۳

  بخشنامه بودجه۹۳     هدف کلی بودجه سال ۱۳۹۳، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکاء به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش‌رو از جمله حضور فعال تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین می‌گردد. ۱٫        تحقق رشد و شغل‌آفرینی ... ادامه مطلب »

اسناد وقوانین

  قانون اساسی   سند چشم انداز ۲۰ ساله   قانون تجارت   قانون کار   قانون بیمه بیکاری   قانون مدیریت خدمات کشوری   قانون محاسبات عمومی کشور   قانون بازار اوراق بهادار   قانون جدید گمرک ۹۱   “قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات“   انواع قراردادها   آمار سرشماری ۹۰   ... ادامه مطلب »