آخرین خبرها
خانه / سازمانها و نهادها / مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)

مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)

مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)

به دنبال بروز بحرانها وشوکهای قیمت نفت دردهه هفتادوسقوط قیمت نفت درسال ۱۹۸۶ وبالاخره افزایش چشمگیر وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای تولید‏کننده ومصرف کننده انرژی، کشورهای موجود دراین دوطیف تدریجاً به این نتیجه رسیدند که لازم است برای برقراری باثبات‏تر مناسبات فی مابین تلاش نمایند و زمینه و بسترهای لازم را برای استمرار این مناسبات فراهم سازند.

درهمین راستا، اولین دورگفتگوهای تولید کنندگان ومصرف کنندگان درسال ۱۹۹۱ میلادی به ابتکار فرانسه وآژانس بین المللی  انرژی درپاریس برگزار گردیدکه درآن وزیران ۲۵ کشور تولید کننده ومصرف کننده به همراه ۹ سازمان بین المللی از جمله اوپک وآژانس بین‏المللی انرژی حضور داشتند. قیمتهای نفت ، تولید وتجارت این حامل انرژی وامنیت عرضه وتقاضای آن از جمله برجسته ترین نکاتی بود که دراین دوراز گفتگوها مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.با توجه به نقش مهم انرژی، به ویژه نفت دراقتصادهای هردوگروه کشورها، ونیز سهم عمده آن درتجارت جهانی ، وزیران شرکت کننده دراجلاس پاریس توافق نمودند که درچارچوب برنامه زمانی خاصی گفتگوها را ادامه دهند.

به دنبال این تصمیم ، نشستهای بعدی تقریباً هردو سال یکبار به ترتیب درکشورهای نروژ(۱۹۹۲)، اسپانیا(۱۹۹۴)،ونزوئلا(۱۹۹۵)، هند (۱۹۹۶)،افریقای جنوبی (۱۹۹۸)،عربستان سعودی(۲۰۰۰) ،ژاپن (۲۰۰۲)، هلند (۲۰۰۴)، قطر(۲۰۰۶) و ایتالیا (۲۰۰۸) برگزار شد.

درسال۱۹۹۹ گفتگوهای تولید کننده ومصرف کننده به مجمع بین المللی انرژی(International Energy Forum) تغییر نام یافت ودرژاپن (۲۰۰۲) و درهلند (۲۰۰۴) ، در قطر (۲۰۰۶) و در ایتالیا (۲۰۰۸) باهمین عنوان برگزار گردید.

دریازدهمین مجمع بین المللی انرژی در رم، ایتالیا، کشور مکزیک به عنوان میزبان دوازدهمین مجمع بین المللی انرژی انتخاب شد

 

جمهوری اسلامی ایران از بدو امر حضوری فعال درگفتگوها وجلسات واجلاس های دوسالانه وزارتی داشت بطوریکه، بخش عمده‌ای از موارد مندرج در رسالت وچارچوبهای مجمع واساسنامه آن، حاصل فعالیت‌ها وپیشنهادات گروه نمایندگی ایران است. اوج فعالیت ها وحضور فعال جمهوری اسلامی ایران درسومین جلسه هیئت اجرایی مجمع درسپتامبر ۲۰۰۳ در شهر اصفهان بود که اساسنامه مجمع دراین جلسه به تصویب نهایی رسید. جمهوری‌اسلامی ایران در کلیه اجلاس‌ها حضوری چشمگیر داشته‌ است.

 

جوابی بنویسید